Privacybeleid


De EMIL FREY Group en diens dochteronderneming, EMIL FREY Belgique SA, verantwoordelijk voor de site, verplichten zich ertoe dat de verzameling en de verwerking van uw gegevens, die op deze website (hierna de ‘Site’ genoemd) worden verwezenlijkt, voldoen aan de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en aan de wetgeving inzake ‘Informatieverwerking en Vrijheden’.

EMIL FREY Belgique SA verwerkt de u betreffende persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van het gebruik van diens website.

Het onderhavige privacybeleid beschrijft de maatregelen die werden getroffen om de bescherming van uw persoonsgegevens, de inlichtingen die via de Site worden verzameld, alsook het beoogde gebruik ervan, te waarborgen.

De Site verwerkt geen informatie waarmee de gebruiker bij name, rechtstreeks of onrechtstreeks, kan worden geïdentificeerd, tenzij die laatste die gegevens vrijwillig meedeelt door de daartoe bestemde formulieren in te vullen.

EMIL FREY Belgique SA bewaart de gegevens conform een beleid met een bewaringstermijn die zodanig werd vastgesteld dat de gegevens worden bewaard gedurende een periode die evenredig is aan het doel waarvoor ze werden verzameld.

Het onderhavige privacybeleid kan worden gewijzigd naargelang van de wettelijke en regelgevende context en de rechtsinterpretatie van de Nationale Commissie voor Informatieverwerking en Vrijheden.

COOKIE BELEID

1 - Wat zijn cookies?

Cookies zijn data die bewaard worden in kleine tekstbestanden die op hun beurt worden opgeslagen in de webbrowser van de computer, tablet of mobiele telefoon van een gebruiker tijdens diens bezoek aan een website. Internetsites maken veel gebruik van cookies. Ze staan in voor de werking van de site en voor een optimale surfervaring. Verder verschaffen ze de beheerders van de site ook handige informatie, zoals het aantal bezoekers van de website. De cookies op de Site kunnen informatie bevatten omtrent de online voorkeuren van de gebruikers, waarmee de website dan kan worden afgestemd op uw interesses.

Alleen de zender van een cookie kan de opgeslagen informatie lezen of wijzigen.

2 - Welke informatie wordt er door cookies verzameld?

Cookies genereren gegevens omtrent:

- Het gebruik van de site, zoals de pagina’s die u erop heeft bezocht;
- Uw IP-adres, om de stad te kunnen bepalen waar verbinding wordt gemaakt. Die informatie wordt onmiddellijk anoniem gemaakt na lokalisatie en wordt niet aan Google verstrekt.

3 - Hoe het gebruik van cookies accepteren of weigeren?

Wanneer u deze site bezoekt, wordt u meegedeeld dat er cookies op uw computer kunnen worden geïnstalleerd.

Bij uw eerste bezoek aan onze site wordt u gevraagd of u het gebruik van bepaalde cookies wilt accepteren of weigeren.

U hebt de mogelijkheid om uw apparaten zodanig in te stellen dat ze alle cookies accepteren, dat ze u waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden of dat ze nooit een cookie accepteren. Indien u voor die laatste optie kiest, kunnen bepaalde gepersonaliseerde diensten u niet worden aangeboden, waardoor u bijgevolg mogelijk niet volledig op de hoogte zult zijn van alle functies die op de Site worden aangeboden.

Indien u in het algemeen geen cookies wenst te ontvangen of u slechts een aantal cookies wilt weigeren, kunt u de parameters van uw browser naar believen wijzigen.

De instructies daarvoor worden vermeld op de website van elke browser:
- voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
- voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren;
- voor Safari: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265;
- voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en.

U kunt de nodige informatie ook vinden op de site van de Nationale Commissie voor Informatieverwerking en Vrijheden (NCIV): http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes

4 - Hoe worden cookies door ons gebruikt?

De gegevens die wij met behulp van cookies verzamelen, helpen ons met het analyseren van hoe onze Site wordt gebruikt en helpen ons om u een betere gebruikservaring te bieden tijdens uw bezoek. Wij zullen geen cookies gebruiken om gepersonaliseerde reclameboodschappen te verspreiden die bestemd zijn voor kinderen.

5 - Welke soorten cookies gebruiken wij en voor welke doeleinden?

a) Cookies noodzakelijk voor technische doeleinden
Bepaalde cookies zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik van de Site of van bepaalde functies erop, zoals voor het goedkeuren van uw authentificatie of voor het beheren van de opvolging van uw winkelwagentje. Deze operationele cookies kunt u niet weigeren als u deze site wilt gebruiken.

b) Sessiecookies en voorkeurscookies
De Site kan genoodzaakt zijn om sessiecookies te gebruiken om uitsluitend de overdracht van de communicatie die nodig is het voor het functioneren mogelijk te maken, bijvoorbeeld om het surfen op de site voor de gebruiker mogelijk te maken. Die cookies verlopen zodra u de website verlaat (wanneer de gebruiker het venster van de browser sluit). De Site kan ook gebruikmaken van langer bewaarde cookies die uw voorkeuren en keuzes op de site onthouden als u dat wenst. Daarvoor moet u klikken op de daarvoor bestemde knop ‘Accepteren’. Die cookies zullen na dertien maanden automatisch verlopen.

c) Analyserende cookies
De Site kan gebruikmaken van analyserende cookies die uw prestaties optimaliseren, door alleen inloggegevens op te slaan m.b.t. de datum, het uur, het internetadres, het protocol van uw computer en de bezochte pagina’s. De Site zal geen data aan derden verstrekken, zal de data niet voor andere doeleinden gebruiken, zal de data niet controleren aan de hand van andere verwerkingsmethodes, waaronder klantenbestanden, en zal de data geenszins langer dan zes maanden bewaren. Het zou wel kunnen dat de Site gebruikmaakt van de analyse-instrumenten van Google Analytics en de daarbij behorende cookies.

Hoewel wij geen controle uitoefenen op deze provider van analyse-instrumenten die verantwoordelijk is voor zijn eigen verwerkingen, en ook niet op de gegevens die hij ontvangt, onder meer in het kader van een gegevensoverdracht buiten de Europese Unie, aangezien hij in de Verenigde Staten gevestigd is, vinden wij het belangrijk om dit te vermelden, zodat u beschikt over duidelijke en volledige informatie, mocht het zijn dat u voor het gebruik ervan uw toestemming moet geven.

Voor extra informatie kunt u zich wenden tot de site van Google Analytics: Klik hier om het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen

U kunt zich echter weren tegen die verschillende activiteiten door uw browser, zoals Internet Explorer of Firefox, te configureren. Daarvoor moet u de daartoe bestemde instructies volgen (ook hierboven vermeld) die op de website van de browser worden uiteengezet of, indien niet vermeld op de website, op de site van de Nationale Commissie voor Informatieverwerking en Vrijheden (NCIV). Indien u zich beroept op uw recht van bezwaar, bevestigt de Site dat geen enkel inloggegeven zal worden verstrekt aan een provider van tools om het aantal bezoekers te tellen. Ten slotte hebt u recht op inzage van de betreffende gegevens. U kunt zich hierop beroepen door contact op te nemen met de betreffende provider. Daarvoor moet u het identificatienummer van de cookie vermelden dat u door die laatste zal worden toegekend.

d) Reclamecookies
De Site kan, indien u daarmee toestemt, gebruikmaken van reclamecookies waarmee wij u aanbiedingen en diensten kunnen aanbieden die aanleunen bij uw interesses en voorkeuren.
De Site zal geen data verstrekken aan derden buiten de ondernemingen van de EMIL FREY Groupe, zal de data niet voor andere doeleinden gebruiken en zal de data geenszins langer dan dertien maanden bewaren.
In elke e-mail met reclame zal er telkens uitleg worden bijgevoegd omtrent het stopzetten van de naar u verzonden reclameboodschappen.

PERSOONSGEGEVENS

De EMIL FREY BELGIQUE SA Groupe en Autosphere.be zijn verantwoordelijk voor de uitgevoerde verwerkingen op de site Autosphere.be en verplichten zich ertoe dat de verzameling en de verwerking van uw gegevens die op de Site worden verwezenlijkt, voldoen aan de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en aan de wetgeving inzake ‘Informatieverwerking en Vrijheden’.

Autosphere.be verzamelt de gegevens van de Klant uitsluitend voor precieze, expliciete en rechtmatige doeleinden. Wij maken enkel gebruik van uw persoonsgegevens als u daarmee instemt of wanneer het gebruik ervan berust op een van de juridische grondslagen die wettelijk zijn bepaald.

1 - Verzameling van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld in het kader van:
- een aanvraag om door een adviseur van Autosphere te worden gecontacteerd;
- het aanmaken van een klantenaccount;
- een aanvraag met het oog op het laten onderhouden van uw wagen;
2 - Gebruik van uw persoonsgegevens

U geeft er uitdrukkelijk toestemming voor dat de u betreffende persoonsgegevens die in het kader van deze voorwaarden worden verzameld, door Autosphere.be alleen voor de volgende doeleinden zullen worden gebruikt:
- contact opnemen;
- toegang tot verschillende functies van de site;
- afspraken maken;
- versturen van commerciële en/of promotionele aanbiedingen, enkel en alleen afkomstig van vennootschappen van de EMIL FREY BELGIQUE SA, behoudens, in voorkomend geval, er naar behoren mee te hebben ingestemd;
- versturen van klanttevredenheidsenquêtes;
- opstellen van statistieken.
De rechtsgrondslag berust met name op:
- Artikel 6, c) van de AVG – noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
- Artikel 6, b van de AVG – noodzakelijk voor de uitvoering van een contract.
- Artikel 6, b van de AVG – noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.
De gegevens worden uiterlijk 5 jaar na de verwijdering van het klantenaccount van de Gebruiker bewaard.

3 - Communicatie van uw persoonsgegevens

Conform de wetgeving, verbindt Autosphere.be zich ertoe om alle persoonsgegevens die via haar website werden verzameld, op te slaan en ze niet over te dragen aan een derde van de EMIL FREY BELGIQUE SA Groupe.

Bij wijze van uitzondering wordt de gebruiker op de hoogte gebracht als Autosphere.be genoodzaakt zou zijn om de verzamelde persoonsgegevens over te dragen:
- aan de bevoegde administratieve en gerechtelijke autoriteiten, enkel op gerechtelijke vordering;
- aan de EMIL FREY BELGIQUE SA Groupe (eigenaar van Autosphere.be), en indien nodig aan alle vennootschappen van deze Groep;
- Omwille van uitsluitend technische redenen, aan providers van de site die zorgen voor de verwerking en de hosting van de verwerkte gegevens.

4 - Wijziging en wissing van uw persoonsgegevens

Conform de wetgeving kunt u gebruik maken van een recht op inzage, rechtzetting, overdraagbaarheid en wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking en op verwijdering van de u betreffende informatie, waarop u te allen tijde een beroep kunt doen via uw account. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken, desnoods omwille van gerechtvaardigde gronden, tegen de gegevensverwerking op het volgende adres: https://www.autosphere.be/contact.

5 - Gegevensbewaring

Autosphere.be zal uw Persoonsgegevens opslaan in een beveiligde omgeving gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en conform de geldende wetgeving.
De gegevens van de Klanten worden op die manier bewaard tijdens de duur van de contractuele betrekkingen, plus 3 jaar voor animatiedoeleinden en direct marketing, zonder afbreuk te doen aan opslagverplichtingen of verjaringstermijnen. De gegevens betreffende potentiële klanten worden bewaard voor een periode van 3 jaar die ingaat vanaf het laatste contact met Autosphere.be.

6 - Klacht indienen

Sinds de inwerkingtreding van de Verordening inzake gegevensbescherming beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be