Privacybeleid


EMIL FREY België NV, verantwoordelijke voor de website www.autosphere.be (hierna de "Site"), verbindt zich ertoe dat de verwerking van uw persoonsgegevens vanaf deze Site in overeenstemming is met de Verordening nr. 2016-679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de "RGPD").

EMIL FREY België NV verwerkt persoonsgegevens over u als verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van het gebruik van haar Site.

Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid is om u, in overeenstemming met de RGPD, op de hoogte te brengen van onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van informatie die u ons mogelijk verstrekt bij toegang tot onze Site.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en bezwaar tegen uw persoonlijke gegevens op legitieme gronden, evenals het recht om dergelijke gegevens over te dragen, door een verzoek te sturen naar rgpd@emilfrey.be of naar het volgende postadres: Brusselsestraat 124, 4340 Awans.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid beschrijft de informatie die via de Site kan worden verzameld en het gebruik dat ervan zal worden gemaakt. De Site zal geen informatie verwerken die kan worden gebruikt om de gebruiker bij naam te identificeren, rechtstreeks of onrechtstreeks, tenzij de gebruiker deze informatie vrijwillig meedeelt door de daartoe bestemde formulieren in te vullen.

EMIL FREY België NV bewaart gegevens in overeenstemming met een bewaarbeleid dat zo is opgesteld dat de gegevens worden bewaard gedurende een periode die in verhouding staat tot het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dit privacy beleid kan veranderen naargelang de wettelijke en reglementaire context en de doctrine van de Data Protection Authority (DPA).

We nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met de regelgeving worden verwerkt.

Dienovereenkomstig:

I- GARANTIES MET BETREKKING TOT VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

Door gebruik te maken van onze Site, kan je gevraagd worden ons Persoonsgegevens te verstrekken, direct of indirect, of door het gebruik dat je maakt van de Site.

Wij verzamelen de Persoonsgegevens die je ons direct of indirect verstrekt door gebruik te maken van onze diensten.

De verzamelde Persoonsgegevens kunnen daarom het volgende omvatten:


We informeren u dat u onze Site kunt bezoeken zonder enige vorm van registratie.

Sommige diensten vereisen echter dat u bepaalde Persoonlijke Informatie verstrekt, met name verzoeken om informatie over een voertuig of om een afspraak te maken. Als u er in deze gevallen voor kiest om de door ons gevraagde informatie niet te verstrekken, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van de Site en kunnen wij mogelijk niet op uw verzoek reageren.

Wat betreft gegevens verzameld uit andere bronnen, kunnen we uw contactgegevens en andere persoonlijke informatie ook verkrijgen van onze dochterondernemingen en andere derden, met inbegrip van serviceproviders die ons helpen uw locatie te bepalen om bepaalde diensten te personaliseren op basis van uw locatie.

II- WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ?

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


U kan ook gevraagd worden om deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd door AUTOSPHERE. In dergelijke gevallen zullen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de regels van de wedstrijd en de bepalingen met betrekking tot persoonlijke gegevens die specifiek zijn voor de wedstrijd.

Onze Site beschikt ook over tools om informatie op onze Site te delen via sociale netwerken zoals Facebook of Twitter. Het doorgeven van informatie via sites van derden is onderworpen aan hun eigen beleid inzake gegevensbescherming.

Wij raden u aan hun gebruiksvoorwaarden en beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van uw Persoonsgegevens.

III- OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ?

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de regelgeving, en alleen binnen het kader van de volgende rechtsgrondslag(en):


IV- WIE ONTVANGT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ?

De Persoonsgegevens van onze gebruikers zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor EMIL FREY België NV en EMIL FREY HOLDING AG.

De verzamelde Gegevens zijn bestemd voor ons in onze hoedanigheid van Gegevensbeheerder.
Doel Ontvangers van de gegevens
Verzoeken om informatie over tentoongestelde voertuigen EMIL FREY België NV om de lead te kwalificeren en door te geven aan de commerciële dienst van de betrokken concessiehouder
Voor het uitvoeren van commerciële prospectie (uitnodigingen voor opendeurdagen, privéverkoop, informatie over nieuwe modellen met uitnodiging voor een proefrit, presentatie van de diensten van de concessiehouders van het AUTOSPHERE-netwerk). Marketingafdeling van de betrokken concessiehouder voor de targeting en EMIL FREY België NV voor de uitvoering van de campagne
Klanttevredenheidsonderzoeken Kwaliteitsafdeling van de betreffende dealer en de kwaliteitsafdeling van de fabrikant
Analyse van commerciële prestaties en trends in het gebruik van de site Marketingafdeling van de betrokken concessiehouder en EMIL FREY België NV
Verzoek om rechten uit te oefenen onder de GDPR Marketingafdeling van de betrokken concessiehouder en DPO van EMIL FREY België NV
Uw opmerkingen ontvangen om te anticiperen op mogelijke geschillen. Service verlenen aan de dealer die betrokken is bij het potentiële geschil.
De navigatie en uw ervaring op de Site verbeteren Marketingafdeling EMIL FREY België NV


V- HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Na deze periode worden uw Persoonsgegevens verwijderd.

Doel van de verwerking Rechtsgrondslag Bewaartermijn Bewaartermijn archivering
Verzoeken om informatie over tentoongestelde voertuigen Precontractuele maatregelen op uw verzoek 3 jaar 3 jaar
Voor het uitvoeren van commerciële prospectie (uitnodigingen voor een open huis, particuliere verkoop, informatie over nieuwe modellen met een uitnodiging voor een proefrit, presentatie van de diensten van de dealer, evenementen gesponsord door de dealer) Indien per sms of e-mail - u hebt hiervoor toestemming gegeven. Anders, verwerking noodzakelijk voor de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking 3 jaar vanaf het laatste contact op uw initiatief 3 jaar
Klanttevredenheidsonderzoeken Verwerking noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke 3 jaar vanaf het laatste contact op uw initiatief 3 jaar vanaf de datum van beëindiging van het contract
Impactanalyse en trends in sitegebruik Verwerking noodzakelijk voor de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke 13 maanden 13 maanden
Verzoek om rechten uit te oefenen onder de GDPR Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting 13 maanden 13 maanden
Uw opmerkingen ontvangen in afwachting van een mogelijk geschil Verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke 3 jaar 3 jaar
Om de navigatie en uw ervaring op de site te verbeteren Verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke 13 maanden 13 maanden
VI - NIET-OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw Persoonsgegevens worden nooit verkocht, gedeeld of meegedeeld aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden meegedeeld aan derden die voor ons of namens ons optreden in het kader van een specifieke verwerking overeenkomstig de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, of kunnen wettelijk worden verwerkt, in overeenstemming met de geldende lokale regelgeving, in het kader van activiteiten zoals de levering van diensten, evaluatie van het nut van deze site, marketing en verkoop van producten, gegevensbeheer of technische ondersteuning.

Deze derden hebben zich er door het ondertekenen van een contract toe verbonden om uw Persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de overeengekomen doeleinden en deze niet te verkopen of bekend te maken aan andere derden, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of tenzij wij hen hiertoe expliciet toestemming geven, of tenzij een bepaling van deze strekking is opgenomen in dit vertrouwelijkheidsbeleid.

De Persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen ook aan derden worden bekendgemaakt indien de activiteiten van deze Site en de bijbehorende klantgegevens geheel of gedeeltelijk worden verkocht, toegewezen of overgedragen, in welk geval wij van de koper en/of verkrijger zullen eisen dat deze Persoonsgegevens behandelt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Daarnaast kunnen Persoonsgegevens aan een derde partij worden verstrekt als wij daartoe verplicht worden door een toepasselijke wet- of regelgeving, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschrift, of als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een strafrechtelijke procedure in binnen- of buitenland.


VII - RECHT OP TOEGANG, RECTIFICATIE, VERZET, VERWIJDERING EN OVERDRAAGBAARHEID

Wanneer we Persoonsgegevens verwerken, nemen we alle redelijke stappen om de nauwkeurigheid en relevantie van de gegevens te garanderen in overeenstemming met de doeleinden waarvoor we ze verzamelen.

Je hebt recht op toegang en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je Persoonsgegevens op legitieme gronden, d.w.z. als een dergelijke verwerking niet redelijkerwijs noodzakelijk is voor het nastreven van ons legitieme belang zoals beschreven in dit Privacybeleid, of voor naleving van de wet.

In het geval van elektronische werving zullen we u de mogelijkheid bieden om uw toestemming voor het ontvangen van informatie in te trekken. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Dit verzoek tot verwijdering is onderworpen aan de verplichtingen die de wet ons oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren en archiveren van documenten of de uitvoering van het contract. U kunt ook vragen om de overdraagbaarheid van uw gegevens. Deze overdraagbaarheid is beperkt tot de gegevens die u ons hebt toegezonden.

In het geval van een verzoek om rectificatie dient u aan te geven welke gegevens u door ons wilt laten corrigeren of bijwerken door u nauwkeurig te identificeren.

Wij zullen ook uw verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens uitvoeren voor zover deze ons niet verhinderen om onze rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen in geval van een geschil, met name als wij gebonden zijn door een contractuele relatie.

Ook als u wilt weten hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken of als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar rgpd@emilfrey.be.

Voor elk probleem of vraag met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van EMIL FREY België NV :


Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de DPA door een formulier in te vullen via de link www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte of door een e-mail te sturen naar het adres: contact@apd-gba.be.

VIII - VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die we verzamelen te waarborgen, maken we gebruik van privénetwerken die worden beschermd door encryptieapparatuur.

Ook worden de gegevens gehost in beveiligde datacenters met hoge fysieke en logische beschermingsnormen. Bij het verwerken van je Persoonsgegevens nemen we alle redelijke stappen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Al onze werknemers die mogelijk persoonlijke gegevens verwerken, hebben een specifieke training gekregen om ervoor te zorgen dat zij de regels van de GDPR naleven en zich bewust zijn van de zorg die moet worden besteed aan het verwerken van dergelijke gegevens.

IX - OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

Wij zijn een dochteronderneming van EMIL FREY HOLDING AG die deel uitmaakt van een internationale groep van Zwitserse oorsprong met databanken in de Europese Unie en Zwitserland.

De gegevens worden beheerd door EMIL FREY België NV. Andere derden treden op namens deze twee dochterondernemingen. Het is mogelijk dat wij uw gegevens moeten overbrengen naar een van de databases van de groep buiten het land waar u verblijft, maar altijd naar landen in de Europese Unie of Zwitserland om technische redenen (land dat door de EU is aangemerkt als een land dat een passend niveau van bescherming van Persoonsgegevens biedt en dat geen specifiek toezicht vereist). Desondanks is het mogelijk dat uw gegevens buiten de EU worden overgedragen als onderdeel van de verwerking door onze onderaannemers, in het bijzonder Google Analytics.

X - Bel-me-niet-weer - DNCM

Indien de Gebruiker niet meer telefonisch gecontacteerd wenst te worden op het nummer dat hij aan EMIL FREY België NV heeft meegedeeld, kan hij op elk moment zijn nummer laten registreren op de Bel-me-niet lijst op de website www.dncm.be of per post door te schrijven naar : Do Not Call Me vzw (DNCM vzw) Raketstraat 50, 1130 Brussel.

EMIL FREY België NV kan echter telefonisch contact opnemen met de Gebruiker die hier uitdrukkelijk om heeft verzocht, tijdens een periode die vrij wordt bepaald door de Gebruiker of, bij gebrek hieraan, binnen een periode van drie (3) maanden vanaf de datum van het verzoek van de Gebruiker.

XI- COOKIES
a. Wat zijn cookies ?
Cookies zijn stukjes informatie in kleine tekstbestanden die worden toegevoegd aan de browser van de computer, tablet of mobiele telefoon van de Gebruiker tijdens het bezoeken van websites. Cookies worden veel gebruikt door websites.

Ze zorgen ervoor dat ze goed functioneren of verbeteren het browsen, en leveren ook bepaalde informatie, met name in termen van publieksmeting, aan de eigenaren van deze sites. Cookies die op de site worden geplaatst, kunnen informatie bevatten over de online voorkeuren van gebruikers en maken het mogelijk om de website af te stemmen op uw interessecentra.

Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.
b. Welke informatie wordt door deze cookies verzameld ?

De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd hebben betrekking op


c. Hoe accepteer of weiger ik het gebruik van cookies ?

U wordt geïnformeerd dat er tijdens uw bezoeken aan deze Site cookies op uw eindapparatuur kunnen worden geïnstalleerd. Bij uw eerste bezoek aan onze Site wordt u gevraagd om het gebruik van bepaalde cookies te accepteren of te weigeren.

U hebt de mogelijkheid om uw apparatuur zo te configureren dat deze alle cookies accepteert, u informeert wanneer een cookie wordt geplaatst of nooit cookies accepteert. De laatste optie betekent dat bepaalde gepersonaliseerde diensten niet aan u kunnen worden geleverd en dat u daardoor mogelijk niet alle functies van de Site ten volle kunt benutten.

Als u in het algemeen geen cookies wilt ontvangen of alleen bepaalde cookies wilt weigeren, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen.

Instructies hiervoor vindt u op de website van elke browser:


Je kunt ook de nodige informatie vinden op de website van de Data Protection Authority (DPA): www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen.

d. Hoe gebruiken we cookies ?

De informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, helpt ons het gebruik van de Site te analyseren en stelt ons in staat u tijdens uw bezoek een betere gebruikerservaring te bieden. Wij zijn niet van plan cookies te gebruiken om gepersonaliseerde reclameboodschappen aan kinderen te leveren.


e. Welke soorten cookies gebruiken we en voor welke doeleinden ?
i. Functionele cookies

Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik van de Site of bepaalde functionaliteiten ervan, zoals de mogelijkheid om je te authenticeren of je winkelmandje te beheren.

Voor uw volledige informatie: deze cookies worden beheerd door de volgende serviceproviders:


Wanneer je deze Site gebruikt, kunnen deze functionele cookies niet worden geweigerd.

ii. Sessiecookies en voorkeurscookies

De Site kan sessiecookies uitsluitend gebruiken om de overdracht van communicatie mogelijk te maken die nodig is voor de werking van de Site, bijvoorbeeld om de gebruiker in staat te stellen op de Site te browsen. Deze cookies verlopen aan het einde van de sessie van de gebruiker (d.w.z. wanneer de gebruiker het browservenster sluit). De Site kan ook cookies gebruiken die langer worden bewaard om je voorkeuren en keuzes op de website te onthouden, maar alleen als je ze accepteert door op de daarvoor bestemde "Accepteren"-knop te klikken. Deze cookies blijven maximaal dertien (13) maanden bewaard.

iii. Analytische cookies

De Site kan analytische cookies gebruiken om uw prestaties te verbeteren, door alleen verbindingsgegevens te verzamelen met betrekking tot de datum, het tijdstip, het internetadres en het protocol van uw terminal, evenals de geraadpleegde pagina. De Site hergebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden, vergelijkt ze niet met andere verwerkingen, waaronder klantenbestanden, en bewaart ze op geen enkele manier langer dan zes (6) maanden. Als u toestemming heeft gegeven, gebruikt de Site Google Analytics tools en bijbehorende cookies.

Hoewel we geen controle hebben over deze leverancier van analytische tools, die verantwoordelijk is voor zijn eigen verwerking, of over de gegevens die hij verzamelt, ook in de context van een overdracht van gegevens buiten de Europese Unie als hij zich in de Verenigde Staten bevindt, vonden we het essentieel om dit te vermelden, zodat u duidelijke en volledige informatie hebt over het feit dat het gebruik ervan, indien van toepassing, uw toestemming kan vereisen.

Voor meer informatie, en op voorwaarde dat deze informatie beschikbaar is in het Frans, verwijzen we u naar de website van Google Analytics: klik hier om het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen.


U kunt echter bezwaar maken tegen deze verschillende bewerkingen door uw browser, zoals Edge of Firefox, te configureren door de instructies te volgen, die ook hierboven zijn aangegeven, die voor dit doel worden verstrekt op de website van de browser of, bij gebrek daaraan, op die van de Gegevensbeschermingsautoriteit (Data Protection Authority, DPA). Als u gebruik maakt van uw recht op verzet, bevestigt de Site dat er geen verbindingsgegevens zullen worden doorgegeven aan een leverancier van tools voor publieksanalyse. Tot slot hebt u recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende leverancier, onder vermelding van het identificatienummer van de cookie die deze u zal toewijzen.

Voor uw volledige informatie: deze cookies worden beheerd door de volgende serviceproviders:

iv. Advertentiecookies

Als u toestemming hebt gegeven, kan de Site reclamecookies gebruiken om u aanbiedingen en diensten te kunnen bieden die het beste aansluiten bij uw interesses en voorkeuren.

De Site geeft deze gegevens niet door aan derden buiten de bedrijven die behoren tot EMIL FREY HOLDING AG, hergebruikt ze niet voor andere doeleinden en bewaart ze op geen enkele manier langer dan dertien (13) maanden.

Voor uw volledige informatie zijn onze partners de volgende:

In elke reclame-e-mail wordt uitleg gegeven, zodat u de toezending van reclame naar u op elk moment kunt stopzetten.

v. Cookies voor delen via sociale netwerken

De Site biedt functies waarmee u bepaalde inhoud die op de Site wordt gepubliceerd, kunt delen via sociale netwerksites. Dit is met name het geval met de knoppen "Delen" en "Vind ik leuk" van sociale netwerken zoals "Facebook", "Twitter", "Instagram", "Snapchat", "Tik Tok", "YouTube", enz.

Deze functionaliteit is gebaseerd op cookies en vergelijkbare technologieën die worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Deze cookies en gelijkaardige technologieën worden in uw terminal geplaatst, indien u ze aanvaardt, wanneer u op de Site surft.

EMIL FREY België NV heeft geen controle over het proces dat wordt gebruikt door de toepassingen van derden op de Site en door de sociale netwerken om informatie te verzamelen met betrekking tot het surfen op de Site en met betrekking tot de persoonlijke gegevens die ze in hun bezit hebben.

EMIL FREY België NV nodigt de Gebruiker dan ook uit om het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze derden te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name op het vlak van reclame, van de browse-informatie die zij eventueel verzamelen via deze derden-toepassingen. Dit beschermingsbeleid moet Gebruikers in staat stellen hun keuzes ten aanzien van deze derden uit te oefenen, met name door de gebruikersaccounts die de Gebruiker bij deze derden heeft te configureren.

Voor meer informatie over het soort gegevens dat door sociale netwerken wordt verzameld, kunt u de volgende links gebruiken:

https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies