GDPR (General Data Protection Regulation)


PERSOONSGEGEVENS

Autosphere.be verklaart conform te zijn met Europees Reglement 2016/679 van het Europees Parlement en de Wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens («GDPR »).De verantwoordelijke voor deze verwerking is de EMIL FREY Belgique SA, vertegenwoordigd door Mr Alain Haubruge met maatschappelijke zetel in de Rue de Bruxelles 124, 4340 Awans. Een Data Protection Officer is binnen de schoot van de Groep benoemd.

PRIVACYBELEID

Uw persoonlijke gegevens zijn verzameld in het kader van :

• de vraag om te worden gecontacteerd door een medewerker van Autosphere ;
• het aanmaken van een klantenrekening ;
• de vraag voor onderhoud van uw wagen ;

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Autosphere.be zal uw gegevens voor volgende doelen raadplegen :
;
• de toegang tot de diverse gebruiksmogelijkheden van de site ;
•het maken van een afspraak ;
• het verzenden van commerciële voorstellen of promoties en dit enkel vanuit de ondernemingen van de Groep EMIL FREY BELGIQUE SA, onder voorwaarde van hieromtrent voldoende te zijn ingelicht ;
• het verzenden van tevredenheidsonderzoeken ;
• het maken van statistieken.

De juridische basis van deze behandeling baseert zich op :

• artikel 6, c) van de GDPR – noodzakelijk omwille van de wettelijke verplichting.
• artikel 6, b) van de GDPR – noodzakelijk voor de uitvoering van een contract.
• artikel 6, f) van de GDPR – noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

De gegevens zullen maximaal 5 jaar na afsluiting van de klantenrekening bewaard worden. Dit op een manier dat uw eventuele vragen na afsluiting van de klantenrekening verder kunnen behandeld worden.

COMMUNICATIE PEROONSGEGEVENS

Zoals voorgeschreven verbindt Autosphere.be zich ertoe alle persoonlijke gegevens die via de site zijn verzameld aan geen enkel derde partij over te dragen.

De Gebruiker is geïnformeerd dat Autosphere.be kan gevraagd worden de verzamelde persoonsgegevens vrij te geven :

• Enkel via een juridische opeising op vraag van de administratieve en juridische overheden ;
• Aan de Groep EMIL FREY BELGIQUE SA, eigenaar van Autosphere.be, en in het geval ook aan alle andere ondernemingen van de Groep ;
• Voor uitsluitend technische redenen aan de diegenen die instaan voor de behandeling en hosting van de verzamelde gegevens.

WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Conform de wetgeving heeft u een recht tot toegang (artikel 15 GDPR), tot rechtzetting (artikel 16 GDPR) en tot verwijdering van gegevens betreffende Uzelf (artikel 17 GDPR). Dit recht kan U op elk moment uitoefenen via uw klantenrekening. U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om eender welke reden op volgend adres (artikel 18 GDPR) : rgpd@emilfrey.fr.

U hebt eveneens het recht om op hetzelfde adres een kopij van uw gegevens op te vragen in een gestructureerd formaat. Wij herinneren U eraan dat U een klacht kan neerleggen bij Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.